Návštěvní řád

Návštěvní řád

 1. Zakoupením vstupenky do divadla vyjadřuje divák akceptaci návštěvního řádu a obchodních podmínek divadla.
 2. Každá osoba je povinna prokázat oprávnění ke vstupu do divadla platnou vstupenkou. Osoby mladší patnácti let mohou vstoupit jen v doprovodu dospělé osoby, která je pak za svěřence plně odpovědná.
 3. Vstup a pobyt v divadle je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších předpisů divadla.
 4. Osoba, která vstupuje do divadla tím akceptuje fakt, že vnitřní prostory divadla jsou sledovány kamerovým systémem, na což bude upozorněna i informační cedulí u vchodu do vnitřních prostor divadla. S kamerovým záznamem je nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů (GDPR) a Správcem zpracování údajů je FANTAZMA, spol. s r.o. GDPR Divadla Lucie Bílé je ke čtení ZDE.
 5. Každá osoba vstupující do divadla je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování divadla či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
 6. Vstup do divadla je na vlastní nebezpečí diváka.
 7. Divák je povinen respektovat nedosažitelnost prostor, které jsou určené pro personál divadla, techniky a účinkující a pohybovat se jen v prostorách pro diváka určených.
 8. Návštěvník divadla je povinen prokázat svůj statut diváka platnou vstupenkou, o kterou jej požádá obsluha divadla. Vstupenka musí obsahovat informace platné pro tu konkrétní akci, na základě které je divadlo pro diváky zpřístupněno. Tam patří den, hodina, název akce, řada a místo v hledišti. Vstupenka platí jen v originálním a nepoškozeném stavu, čili včetně kontrolního ústřižku. Při jakémkoliv jiném stavu vstupenky nebo dokonce při pokusu o vstup do divadla bez ní, bude taková osoba požádána o opuštění prostoru.
 9. Osoba malého vzrůstu nebo dítě může požádat obsluhu divadla o podsedák na zajištění dobré viditelnosti z příslušného místa.
 10. Osoba, která svým chování obtěžuje ostatní diváky, nerespektuje návštěvní řád nebo se jeví, že je pod vlivem omamných a psychotropních látek, bude požádána o opuštění prostoru nebo vyvedena.
 11. Osoba, která svým jednáním zavdává příčinu k podezření z páchání trestného činu, bude vyvedena a předána k dalšímu šetření Policii České republiky. Do skupiny takových přečinů patří poškozování vnitřního vybavení divadla, způsobení škody na majetku ostatních diváků, obsluhy divadla, techniků nebo účinkujících, krádež cizí věci, násilí vůči ostatním osobám nebo osobě, v případě způsobení nedbalostní těžké újmy na zdraví jiné osobě nebo osobám, v případě úmyslné nebo nedbalostní činnosti, která by mohla ohrožovat nebo ohrožuje zdraví a životy ostatních osob v budově nebo majetek a vybavení tam umístěné. Taktéž bude naloženo osobou, která svým jednáním hatí představení, hrubě napadá nebo se dopouští neslušnosti vůči ostatním osobám v divadle, jakož i takovou osobou, která šíří bezdůvodně poplašnou zprávu, vyhrožuje jednotlivci nebo skupině osob kvůli příslušnosti k etnické skupině, k rase, k náboženství, k politickému přesvědčení nebo k národnímu či etnickému jazyku. Dalším takovým jednáním je pokus nebo o přímo provádění prodeje omamných a psychotropních látek. Za závažnou příčinu, která by vedla k dalšímu řízení ve spolupráci s Policií ČR je podezření nebo prokázané zavlečení nebo rozšíření nakažlivé choroby, která by mohla ohrozit nebo by ohrozila osoby v divadle.
 12. S ohledem na situaci s nákazou COVID-19, je každý návštěvník divadla povinen vstupovat do prostor divadla s funkční, státem schválenou rouškou nebo respirátorem, nasazenou nebo nasazeným na dýchací otvory. Nezakrytý nos se v tomto případě výslovně zapovídá. V prostorách divadla musí každý návštěvník aktivně používat tekutou dezinfekci, které jsou na každé toaletě a ve foyer.
 13. Divák, který zpozoruje konání jiného diváka, které by bylo v rozporu se zněním odstavce 9. a 10. je povinen toto nahlásit obsluze divadla.
 14. Divák, který zpozoruje jev, který by mohl ohrozit zdraví, životy nebo majetek ostatních osob v divadle, je povinen toto nahlásit obsluze divadla.
 15. V případě zranění nebo nevolnosti je divák oprávněn požádat o pomoc zdravotní dozor, který mu identifikuje jakýkoliv člen obsluhy divadla.
 16. Osoby s omezenou schopností pohybu je divadlo schopné přijmout na jedno představení jen dvě. Každá taková osoba musí být v doprovodu osoby natolik motoricky a fyzickou silou schopná, aby dokázala osobu s omezenou schopností pohybu zajistit v prostoru divadla, kde se na omezené ploše pohybuje mnoho dalších, na takovou situaci nepřipravených osob, dopravit na místo učené (obě jsou v přízemí napravo vzadu). Osoba doprovázející musí požádat obsluhu divadla o instalaci rampy, protože historická budova nebyla při projektování koncipována jako bezbariérová a musí se překonat malé schodiště.
 17. V případě mimořádné situace, jako je např. evakuace, je doprovod odpovědný za transfer osoby s omezenou schopností pohybu do bezpečných míst mimo budovu divadla. Doprovod je oprávněn požádat o součinnost obsluhu divadla do chvíle, kdy doprovod a doprovázená osoba opustí budovu divadla.
 18. V případě mimořádné situace, jako je např. požár, ohrožení přírodní katastrofou a podobně, je divák povinen se řídit instrukcemi osoby pověřené požárním dozorem (která bude takto označená na oděvu) a jím vedenou obsluhou divadla, a to neprodleně a maximálně efektivně, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů, event. majetku ostatních osob v budově divadla.

Naši partneři

Mediální partneři

Načítám...